האם דוחות החניה התיישנו?

תאונת פָּגַע וּבָרַח
האם כדאי לבטח את האופנוע בביטוח עם השתתפות עצמית?
21 בינואר 2019
שינוי במדיניות אכיפה
21 בינואר 2019

האם דוחות החניה התיישנו?


לא אחת קורה שאתם מקבלים מכתב הדורש מכם לשלם דו"ח חניה ישן וכעת אתם רוצים לבדוק האם דו"ח החנייה התיישן.
על כן במאמר קצר זה אסביר:

1. מהן שתי תקופות ההתיישנות של דו"ח חניה?
2. מאיזה מועד הן מתחילות להיספר?
3. מתי הן מתאפסות ומתחילות להיספר מחדש?
4. באיזה מועד הן מסתיימות וכיצד סופרים אותן?

התיישנות העבירה

מהרגע שבו הודבק דו"ח החניה על שמשת הרכב מתחיל מירוץ התיישנות העבירה, כך שמאותו רגע העירייה חייבת לשלוח אליכם בתוך שנה אחת מסמך הנקרא "הודעת תשלום קנס" (משמעותו תזכורת כי עליכם לשלם את הדו"ח ולא כפל קנס) אל כתובתכם הרשומה במשרד הפנים (מרשם האוכלוסין) / משרד הרישוי - למען הדיוק, אם הודעת תשלום הקנס נשלחה אליכם לפני שנת 2007, הרי שמספיק שהעירייה תשלח אליכם הודעת תשלום קנס לפי הכתובת הרשומה של הרכב במשרד הרישוי, אולם אם היא שולחת אליכם את הודעת תשלום הקנס משנת 2007 ואליך, הרי שהיא מחוייבת לשלוח אותה אליכם אל כתובתכם הרשומה במשרד הפנים (מרשם האוכלוסין) בלבד. ככל שהעירייה לא מצליחה להוכיח שהיא שלחה אליכם את הודעת תשלום הקנס לכתובתכם הרשומה, הרי שמירוץ ההתיישנות אינו מפסיק לרוץ.

כאמור, העירייה צריכה לשלוח אליכם את הודעת תשלום הקנס בתוך שנה בדואר רשום בלבד. שימו לב, אם העירייה עושה כן ואתם לא מגיעים לדואר לאסוף את דבר הדואר / האם אתם מגיעים לדואר אבל מסרבים לקחת את דבר הדואר הרשום, עדיין החוק רואה אתכם כמי שקיבל את דבר הדואר הרשום תוך 15 ימים ממועד משלוח דבר הדואר אליכם ע"י דואר ישראל. לא זו בלבד, הדואר מחזיר לעירייה הודעה כי לא אספתם / לא דרשתם את הדואר והדבר יכול לשמש כראיה נגדכם, לכן תמיד עדיף כן לאסוף את הדואר כך העירייה לפחות לא מקבלת הודעה שכזו.

כדי לברר מהו המועד שבו הדואר שלח אליכם את הודעת תשלום הקנס, עליכם לדרוש שהעירייה תשלח אליכם מסמך (בדר"כ נקרא: "רשימת דברי דואר רשום") המפרט את מס' הדו"ח, הכתובת אליה נשלחה הודעת תשלום הקנס, ושכולל את חותמת דואר ישראל עם תאריך משלוח הודעת תשלום הקנס. רק אם כל הפרטים הללו מופיעים על המסמך הרי שהמסמך קביל ומעיד על האמור בו. ללא הופעת חותמת הדואר, המסמך לא קביל ולא מעיד כלל על מועד משלוח הודעת תשלום הקנס.

חישוב תקופת התיישנות העבירה הינו פשוט. מחשבים כמה זמן עבר ממועד העבירה (המועד שבו הדביקו את דו"ח החניה עד שמשת הרכב) עד למועד שאספתם את דבר הדואר הרשום, או אם לא אספתם את דבר הדואר הרשום, אז עד לחלוף 15 יום מהמועד שנשלח אליכם דבר הדואר הרשום.

לדוגמא: נניח שביום 1.1.2002 הגיע פקח והדביק על שמשת הרכב דו"ח חנייה, ונניח שלא לקחתם את הודעת תשלום הקנס שנשלחה אליכם בדואר רשום ונניח שהעירייה שולחת לכם מסמך שעליו חותמת הדואר מיום 25.12.2002. במקרה שכזה, העירייה יכולה לנסות ולנצל את אי-ידיעתכם את החוק ולטעון כי לא חלפה שנה ממועד ביצוע העבירה, ולכן העבירה אינה מתיישנת. יחד עם זאת, כפי שהדגמתי לעיל אתם כבר יודעים כי כן חלה התיישנות על העבירה. מאחר שלא אספתם את דבר הדואר הרשום, יש להוסיף 15 יום למועד משלוח דבר הדואר הרשום (25.12.2002), כך שלמעשה החוק רואה אתכם כמי שקיבלתם את דבר הדואר הרשום רק ביום 9.1.2013 (25.12.2002 + 15 יום). מאחר שמיום 1.1.2002 (מועד ביצוע העבירה) ועד ליום 9.1.2013 חלפה שנה, הרי שהעבירה מתיישנת.

התיישנות העונש

מהרגע שבו אספתם את דבר הדואר הרשום המכיל את הודעת תשלום הקנס (ר' לעיל) או אם לא אספתם את דבר הדואר הרשום אזי בחלוף 15 יום מהמועד שדואר ישראל שלח אליכם את הודעת תשלום הקנס, יש לכם כעיקרון שתי אופציות מרכזיות: לשלם את קנס החנייה תוך 90 יום, או לבקש להישפט תוך 30 יום.

ככל שלא שלימתם את הודעת תשלום הקנס, הרי שבחלוף 90 הימים קנס החניה הופך לחלוט. כלומר, רואים כאילו ניתן נגדכם פסק דין המחייב אתכם לשלם לעירייה את דו"ח החניה. מאותו רגע (נקרה לו "המועד הקובע") מתחילה לרוץ תקופת ההתיישנות השניה והיא התיישנות העונש.

מירוץ התיישנות העונש הינו בן 3 שנים. כלומר, על העירייה לפעול לגבות את קנס החנייה ואת הריביות הצמודות לו תוך 3 שנים מהמועד הקובע. בכל פעם שהעירייה פועלת לגבות את חוב החנייה, מתאפסת תקופת התיישנות העונש ומתחילה לרוץ מחדש ל- 3 שנים. מספיק שהעירייה שלחה אליכם מכתב בדואר רגיל, מתאפסת תקופת ההתיישנות.

יחד עם זאת, הנטל להוכיח אילו פעולות גביה מינהליות בוצעו נגדכם מוטל על העירייה. לאחר דרישה מתאימה לעירייה, אתם צריכים לקבל ממנה מסמך המפרט את כל פעולות הגבייה שביצעה העירייה מהמועד הקובע ועד למועד פנייתכם לעירייה (פירוט עיקולים ןמועדם, פירוט מכתבי דרישה ומועד שליחתם וכיו"ב). ככל שהעירייה לא מוכיחה בפניכם שהיא פעלה לגבות את החוב וקיים פער העולה על 3 שנים בין פעולה אחת לפעולה שאחריה, הרי שהעונש מתיישן ומחלוף תקופת התיישנות העונש אסור לה לפעול לגבות את החוב לאחר שמתקיימת התיישנות העונש, שאחרת היא פועלת ברשלנות.

חשוב לדעת שבעבר היה דבר שנקרא "מבצע שטרית" שבו המדינה אפשרה לבעלי חובות בגין דוחות חנייה לשלם את דו"חות החנייה בתשלום מופחת. אני מציין זאת מאחר שאם העירייה תטען כי היא שלחה לכם התרעה לתשלום לפי "מבצע שטרית" (לפעמים זה רשום במסמכי העירייה רק כ- "מבצע") הרי שהיא חייבת להראות לכם מסמך המעיד כי התרעה זו נשלחה אליכם בדואר רשום (ולא בדואר רגיל כמו יתר התרעות התשלום). אם היא לא עומדת בנטל הזה, הרי שטענת "מבצע שטרית" לא מאפסת את מירוץ התיישנות העונש.

דוגמא: נניח שהעירייה שולחת אליכם מסמך המפרט את פעולות הגבייה המינהלית שהיא ביצעה ורשום כך: 1.1.2002 - מועד ביצוע העבירה.
1.8.2002 - המועד הקובע
1.5.2003 - הודעה מרוכזת
1.3.2005 - מבצע
5.8.2006 - הודעה מרוכזת
25.8.2006 - הודעה מרוכזת
1.9.2009 - הודעה מרוכזת
1.9.2010 - עיקול מיטלטלין
1.9.2011 - הודעה מרוכזת
1.9.2012 - עיקול חשבון בנק
1.9.2013 - הודעה מרוכזת

במקרה שכזה ניתן לראות מייד כי חלה התיישנות העונש מאחר וחלפו 3 שנים מיום 25.8.2006 ועד ליום 1.9.2009.

כמו כן, לפי מה שראינו לעיל, הרי שקיימת עוד תקופה שבה העונש התיישן, כלומר מיום 1.5.2003 ועד ליום 5.8.2006, שכן אם העירייה לא שלחה אליכם מסמך המוכיח כי דרישת התשלום לפי מבצע שטרית (מיום 1.3.2005) נשלח אליכם בדואר רשום, הרי שהעירייה לא הוכיחה כי היא שלחה דרישת תשלום לפי מבצע שטרית ולכן אין מירוץ ההתיישנות מפסיק מלרוץ ובחלוף 3 שנים העונש התיישן. כמו כן, במקרה שכזה, העירייה התרשלה שהמשיכה בהפעלת פעולות גבייה מינהליות, שכן לכל הפחות היה עליה לדעת כי הדו"ח התיישן ולמרות שידעה זאת המשיכה בהפעלת העיקולים והמכתבים.

לא בטוחים אם דו"ח החניה התיישן? הדו"ח התיישן וכעת את רוצים לדעת האם מגיע לכם פיצוי מהעירייה?

פנו אל עו"ד שילאנסקי לקבלת ייעוץ משפטי ללא כל מחויבות

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.