התיישנות דוחות חניה – מה קובע החוק? פרק א'

התיישנות דוחות חניה – מה קובע החוק? פרק ב'
21/01/2019
נפילה במדרכה מפסולת של אתר בנייה – מי יפצה?
21/01/2019

התיישנות דוחות חניה - מה קובע החוק?

פרק א': משמעות דו"ח החנייה


במאמר זה נדון בנושאים הבאים:

1. היכן קבועה סמכותו של פקח לרשום דו"ח?
2. מה קורה אם הנקנס לא פעל לפי הדו"ח שהודבק על רכבו?
3. היכן קבועה תקופת התיישנות העבירה?
4. האם עבירת החניה היא מסוג "חטא"?
5. האם עבירת החנייה היא עבירת "ברירת משפט"?
6. מהן האפשרויות מרגע קבלת הדו"ח?
7. מה קורה אם לא עמד הנקנס במועדים הנ"ל?
8. על פי איזה חוק העירייה תגבה את קנס החנייה?

1. היכן קבועה סמכותו של פקח לרשום דו"ח?

סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן: "החסד"פ") קובע: "היה לשוטר ... או לעובד רשות מקומית שראש הרשות המקומית הסמיכו לכך - לפי הענין - יסוד להניח כי אדם פלוני עבר עבירת קנס, רשאי הוא למסור לו הזמנה בנוסח שנקבע; בהזמנה יואשם המוזמן באותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלם קנס בשיעור שנקבע במקום להישפט על העבירה האמורה".

סעיף 41(א) לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974 (להלן: "תקסד"פ") קובע: "בעבירות קנס בשל העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק, מותר להצמיד לרכב הודעה על מעשה העבירה עם הודעת תשלום קנס לפי טופס 8א שבתוספת, כשהיא מופנית אל בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב בלבד.".

2. מה קורה אם הנקנס לא פעל לפי הדו"ח שהודבק על רכבו?

סעיף 41(א) לתקסד"פ קובע: "לא שולם הקנס במועד שנקבע בהודעה שהוצמדה לרכב ולא ביקש בעל הרכב להישפט תוך אותו מועד, תומצא לבעל הרכב הרשום ברשות הרישוי הודעת תשלום קנס חדשה." כלומר, הודעה נוספת לדו"ח החניה שהודבק על שמשת הרכב, וללא כפל קנס.

3. היכן קבועה תקופת התיישנות העבירה?

סעיף 225א(א) לחדס"פ קובע: "עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו בענינה הזמנה לפי סעיף 222 או הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב)...".

4. האם עבירת החניה היא מסוג "חטא"?

לפי סעיף 24(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"): ""חטא" - עבירה... (ש)אם העונש הוא קנס בלבד - קנס שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.".

כמו כן, לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין: "על אף האמור בכל חוק, מקום שהוסמך בית המשפט בחוק להטיל קנס, רשאי הוא להטיל – אם קבוע לעבירה עונש מאסר עד ששה חדשים או קנס בלבד, או קנס שלא נקבע לו סכום - קנס עד 14,400 שקלים חדשים".

כלומר, מכיוון שעונשן של עבירות החנייה הוא קנס בלבד, והקנס הקבוע לצדן אינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס, ולא נקבע לו סכום, הרי שהמסקנה היא שעבירת החניה הינה עבירה מסוג "חטא".

"עבירות חניה הן מן העבירות הקלות שבנמצא. העונש הקבוע לצדן הוא קנס בלבד. סכומו לא נקבע בחוק אלא בצו, ובדומה לכל הקנסות הקבועים בצו נמוך הוא במידה רבה מן הקנסות הקבועים בחוק" (השופטת דליה דורנר בבג"ץ 1618/97 יצחק סצ'י נ' עיריית תל אביב).

5. האם עבירת החנייה היא עבירת "ברירת משפט"?

" 'ברירת משפט' משמעה – מתן אפשרות בחירה לנאשם: לשלם קנס או להישפט. ברם, להבדיל מ'ברירת קנס', על הנאשם להודיע לבית-המשפט מיוזמתו על רצונו להישפט; לא הודיע – חלה עליו חובת תשלום הקנס ללא קיום הליך נוסף כלשהו..." (יעקב קדמי על סדר הדין בפלילים חלק ג 1529 (מהדורה מעודכנת, 2003)).

עבירת תעבורה שעונשה קנס נקבעה בסעיף 228(א) לחסד"פ כ"עבירת ברירת משפט".

6. מהן האפשרויות מרגע קבלת הדו"ח?

כאשר נעברת "עבירת ברירת משפט", ניתנת הבחירה למקבל הודעת תשלום קנס לשלמו או להגיש לתובע בקשה לביטול ההודעה או להודיע כי ברצונך להישפט על העבירה בבית-משפט.

לפי סעיף 229(א) לחסד"פ: "מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס, ישלם, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, את הקנס הנקוב בהודעה, לחשבון שצויין בה, זולת אם פעל באחת מדרכים אלה: (1) הגיש לתובע, תוך שלושים ימים מיום ההמצאה, בקשה לביטול כאמור בסעיף קטן (ג). (2) הודיע, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, בדרך שנקבעה בתקנות, שיש ברצונו להישפט על העבירה...".

7. מה קורה אם לא עמד הנקנס במועדים הנ"ל?

לפי סעיף 229(ח2) לחסד"פ : "לא שילם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הודעת תשלום קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א), ולא הוגשו בקשות כאמור... יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן (א) להגשת בקשות אלה, כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס".

כמו כן, לא שולם הקנס ולא ניתנה הודעה על רצון להישפט על העבירה בבית-משפט, מחויב מי שאליו הופנתה ההודעה בתשלום כפל הקנס (סעיף 229(ב) לחוק סדר הדין הפלילי).

8. על פי איזה חוק העירייה תגבה את קנס החנייה?

לפי בש"א 2311/03, א 3040/03 עיריית פתח תקוה נ' ויסמן יאיר: "סעיף 229(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982 קובע, כי גביית קנס שלא שולם במועד ולא הוגשה בגינו בקשה להישפט , תיעשה כאמור בסעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977. סעיף 70 הנ"ל קובע כי קנס שלא שולם במועדו יחולו על גבייתו הוראות פקודת המיסים (גביה).".

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.